[ΠΙΣΩ]

Α519Δ

Διά διπλό γυαλί 19.5mm

Α520Δ

Διά διπλό γυαλί 20.5mm

Α521Δ

Διά διπλό γυαλί 21.5mm

Α521Β

Διά διπλό γυαλί 22.5mm

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm