[ΠΙΣΩ]

ΣΠΜ

Στόπερ ανοιγόμενης πόρτας

Ν76

Φλάντζα στρογγυλή

Ν77

Γωνιά πλαστική

Ν.Τ.77

Καπάκι για γωνιά πλαστική

Ν20

Τάππος διά πασαμάνο 20 x 20

Ν25

Τάππος διά πασαμάνο 25 x 25

Ν600 Μ1/Α1/Γ1

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 40mm

Ν600 Μ2/Α2/Γ2

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 52mm

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm

Ν600 Μ3/Α3/Γ3

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 57mm